Na temelju Ustava BiH i Zakona o udruženjima i fondacijama (Sl. Novine F BiH br.45/02), Skupština Udruženja građana Šahovskog kluba „Napredak“ Zenica za osobe sa normalnim psiho-fizičkim sposobnostima te osobe sa invaliditetom, održana 02.09.2016. godine donosi:

STATUT

Udruženja građana Šahovski klub „Napredak“ Zenica za osobe sa normalnim psiho-fizičkim sposobnostima te osobe sa invaliditetom

 1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se organizacija rada i poslovanja Udruženja građana Šahovski klub „Napredak“ Zenica za osobe sa normalnim psiho-fizičkim sposobnostima te osobe sa invaliditetom (u daljem tekstu:  Klub), upravljanje i rukovođenje klubom, naziv,  sjedište, pečat, način raspolaganja sredstvima, ostvarivanje prava i obveza i sudjelovanje u radu u sportskim društvima i asocijacijama, postupak i način donošenja opštih akata Kluba, ostvarivanje načela javnosti rada i druga pitanja koja su od značaja za organizaciju i poslovanje Kluba.

Klub je sportska, društvena, nestranačka organizacija osnovana sa ciljem razvoja i afirmacije sporta na području općine Zenica.

Članak 2.

Puni naziv Kluba je Udruženje građana Šahovski klub „Napredak“ Zenica za osobe sa normalnim psiho-fizičkim sposobnostima te osobe sa invaliditetom, a skraćeni naziv ŠK „Napredak“ Zenica.

Članak 3.

Sjedište kluba je u Zenici u ulici Branilaca Bosne broj 2.

Članak 4.

Klub ima svoj znak, amblem, zastavicu i značku.
Pečat kluba je okrugao, prečnika 3 cm, sa natpisom U.G. Šahovski klub „Napredak“ Zenica i ucrtanom šahovskom figurom (skakačem) u sredini pečata.

 • Zastava je veličine 2×1 m u crven-bijeli-plavi sa oznakom topa,
 • Amblem je okruglog oblika sa naznakom šahovskog obilježja,
 • Značka je četverokutnog oblika sa znakom šahovsko polje i konj.

Članak 5.

Rad Kluba je javan i organi rukovođenja Klubom su dužni da putem sredstava javnog informiranja učine dostupnim javnosti sve aktivnosti u okviru svoje djelatnosti.

 1. Status i ciljevi kluba

Članak 6.

Klub je sportska organizacija koja se bavi prvenstveno organizacijom šahovskih natjecanja i manifestacija sa svojstvom društveno pravnog lica.

Članak 7.

Osnovni ciljevi Kluba su da se sistematskim i organiziranim radom:

 • Organiziraju materijalni, organizacijski i stručno-tehnički uvjeti za razvoj, popularizaciju i unapređenje šahovske igre i postizanje što boljih natjecateljskih rezultata.
 • Razvijaju se zakonom dozvoljene privredne aktivnosti radi stvaranja odgovarajućih materijalnih pretpostavki za financiranje djelatnosti Kluba,
 • Osigura ekonomski cjelishodno korištenje imovine Kluba,
 • Razvija sportska i opća etika članova Kluba,
 • Okuplja osobe sa invaliditetom radi unaprijeđivnja i društvenog položaja osoba sa invaliditetom
 • Potiče i priređuje društvene, zabavne, športske, rekreacijske aktivnosti osoba sa invaliditetom
 • Ostvaruje suradnju sa društvenim i sportskim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • Afirmira grad Zenicu i Bosnu i Hercegovinu.

 

Članak 8.

Klub je udružen u Šahovske saveze Kantona i Šahovsku Uniju Bosne i Hercegovine.

 1. Organizacija Kluba

Članak 9.

U Klubu se organiziraju sekcije kao organizirani oblici u okviru kojih se ostvaruju aktivnosti članova kluba. Način rada i zadaci sekcija bliže se utvrđuju posebnim odlukama Upravnog odbora Kluba.

Članak 10.

Članstvo u Klubu je dragovoljno i slobodno. Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba čije je prebivalište, boravište ili sjedište na području na kojemu uduga djeluje.

Članovi  Kluba mogu biti: redoviti i počasni.

Redoviti članovi kluba su članovi koji se aktivno bave šahom i sudjeluju na zvaničnim natjecanjima, kao i ljubitelji šahovske igre i simpatizeri Kluba. U počasne članove Kluba biraju se članovi koji imaju izuzetne zasluge za razvoj Kluba i šaha. Odluku o počasnim članovima donosi Upravni odbor Kluba.

Članak 11.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • Ne plaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
 • Prijedlogom za isključivanje odlukom Stegovne komisije zbog ne pridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Kluba,
 • Smrću člana fizičke osobe.

Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke podnijeti žalbu skupštini Kluba. Skupština je duža riješiti žalbu na prvoj sljedećoj sjednici. Odluka skupštine Kluba o isključenju je konačna.

Članak 12.

Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obveze:

 • Da plačaju članarinu,
 • Da sudjeluju u radu Kluba,
 • Da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
 • Da biraju i da budu birani u tijela Kluba,
 • Da čuvaju ugled Kluba,
 • Da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Klubu,
 • Da budu obaviješteni o radu Kluba

Članak 13.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled Kluba. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje stegovna komisija.

Članak 14.

Klub vodi popis svojih članova. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Kluba. Popis članova obvezno sadrži podatke o:

 • Osobnom imenu fizičke osobe,
 • Nazivu pravne osobe,
 • Osobnom identifikacijskom broju,
 • Datumu rođenja,
 • Datumu pristupanju Klubu,
 • Kategoriji članstva, te
 • Datumu prestanka članstva u Klubu

 

Članak 15.

Članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu osim osoba sa invaliditetom koji su oslobođeni iste.

Visinu članarine određje Upravni odbor. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Klubu.

 1. Organi Kluba

Članak 16.

Organi Kluba su: Skupština Kluba, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovna komisija.

 • Skupština Kluba

Članak 17.

Skupština Kluba je najviši organ upravljanja Klubom. Skupština Kluba ima 15 zastupnika. Izbor zastupnika u Skupštinu kluba vrši se iz reda istaknutih članova Kluba, predstavnika društveno-političke zajednice i privrednih organizacija sponzora Kluba.

Broj, sastav i imena zastupnika u Skupštini Kluba utvrđuje Upravni odbor, na prijedlog Kadrovske komisije Kluba i navedenih subjekata. Mandat zastupnika u Skupštini Kluba traje 4 godine.

Članak 18.

Promjene ili naknadni izbor zastupnika vrši se po postupku za izbor zastupnika u Skupšinu Kluba.

Članak 19.

Sjednicama Skupštine Kluba rukovodi predsjednik Skupštine Kluba, koji se bira iz reda zastupnika Skupštine Kluba. Mandat predsjednika Skupštine Kluba iznosi 4 godine. U odsustvu predsjednika Skupštinom Kluba predsjedava dopredsjednik Kluba, ukoliko je opravdano odsutan i dopredsjednik privremeno će se izabrati predsjedavajući iz reda zastupnika.

Sjednice Skupštine Kluba otvorene su za javnost i njima mogu prisustvovati svi zainteresirani članovi Kluba i sredstva informiranja. Predsjednik skupštine Kluba osigurava pravovremeno oglašavanje i stvaranje uvjeta za javnost rada Kluba.

Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 20.

Skupština Kluba zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Izborna Skupština Kluba se održava u pravilu svake četiri godine. Skupština Kluba može se sazvati na zahtjev Upravnog odbora, nadzornog odbora ili jedne trećine zastupnika u Skupštini Kluba. Skupštinu Kluba saziva predsjednik Skupštine Kluba u roku od 30 dana dobijanja zahtjeva i da dnevni red stavlja pitanje koje zahtijeva predlagač.

Članak 21.

Skupština Kluba donosi svoj Poslovnik o radu kojim se bliže reguliraju sva pitanja od značaja za rad Skupštine Kluba.

Članak 22.

Skupština Kluba:

 1. Utvrđuje politiku i smjernice za rad i razvoj Kluba,
 2. Donosi Statut i druga opšta akta Kluba,
 3. Donosi jednogodišnje i višegodišnje planove i programe rada i razvoja Kluba, i utvrđuje mjere za njihovo sprovođenje,
 4. Razmatra izviješće o radu Upravnog i Nadzornog odbora Kluba,
 5. Bira Upravni i Nadzorni odbor Kluba,
 6. Bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba iz reda izabranika Upravnog odbora Kluba,
 7. Donosi odluku o izborima za Skupštinu Kluba i kriterijima za sastav zastupnika (predstavnika) u Skupštini Kluba,
 8. Donosi odluku o osnivanju preduzeća ili agencije, vrstama njihove djelatnosti, te razmatra izviješće o njihovom poslovanju,
 9. Donosi odluku o statusnim pitanjima Kluba,
 10. Razmatra i druge poslove i zadatke u skladu sa Statutom i interesima Kluba.
  • Upravni odbor Kluba

Članak 23.

Upravni odbor čine Predsjednik, podpredsjednik, tajnik te dva člana Kluba.

Članak 24.

Izbor Upravnog odbora Kluba vrši Skupština Kluba. Istovremeno iz reda članova Upravnog odbora vrši se izbor predsjednika i dopredsjednika te tajnika Kluba. Izbor se vrši, u principu ali ne i obvezno, iz reda zastupnika Skupštine Kluba, a an prijedlog Kadrovske komisije Kluba.

Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine.

Članak 25.

Odluku o smjenjivanju, razrješenju i novom izboru člana Upravnog odbora donosi skupština Kluba.

Članak 26.

Upravni odbor kluba je organ upravljanja klubom i u skladu s tim bavi se sljedećim poslovima i zadacima:

 1. Rukovodi radom i poslovanjem Kluba,
 2. Utvrđuje prijedloge Statuta i drugih općih akata Kluba i poduzeća (agencije),
 3. Priprema prijedloge godišnjih i dugoročnih planova i programa rada Kluba,
 4. Priprema sjednice Skupštine Kluba,
 5. Stara se o zakonitosti rada Kluba, pravilnoj i dosljednoj primjeni Statuta i drugih općih akata, planova i programa rada i razvoja,
 6. Formira komisije i radna tijela Upravnog odbora i određuje djelokrug njihovog rada,
 7. Osigurava neophodne materijalno-financijske pretpostavke za nesmetano odvijanje usvojenih programa i aktivnosti Kluba, kao i usklađivanje tog rada sa pozitivnim zakonskim propisima,
 8. Ostvaruje koordinaciju i povezivanje sa šahovskim klubovima, savezima i drugim sportskim i društvenim organizacijama i asocijacijama,
 9. Osigurava sve pretpostavke za uspješan razvoj i postizanje natjecateljskih rezultata Kluba,
 10. Donosi odluke o organizaciji šahovskih natjecanja i manifestacija, kao i sudjelovanje kluba na natjecanjima,
 11. Osigurava javnost u radu kluba, putem oglasne ploče u sjedištu Kluba i sredstava informiranja,
 12. Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima kluba.

Članak 27.

Upravni odbor Kluba radi i donosi odluke na sjednicama. Sjednice Upravnog odbora kluba  saziva i njima rukovodi predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora kluba kome je on dao pravo i ovlaštenje.

Članak 28.

Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa klub i istovremeno je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Kluba.

 

 

Članak 29.

Upravni odbor kluba donosi Poslovnik o radu Kluba kojim se bliže određuju sva pitanja od značaja za rad i odlučivanje na sjednicama, poslovi i zadaci tajnika Kluba, kao i raspodjela poslova i zadataka unutar članova Upravnog odbora Kluba.

 • Nadzorni organ

Članak 30.

Članovi neposredno i preko Nadzornog odbora vrše kontrolu nad radom i poslovanjem Kluba. Nadzorni odbor ima 3 člana koje na prijedlog Kadrovske komisije bira Skupština kluba. Mandat članova nadzornog odbora je 4 godine.

U Nadzorni odbor ne mogu se birati članovi Upravnog odbora Kluba a ni Skupštine.

Članak 31.

Nadzorni odbor:

 • Pregledava cjelokupnu materijalno-financijsko poslovanje Kluba te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
 • Nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Kluba,
 • Upoznaje Upravni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i podnosi izvještaj o radu Skupštine Kluba.

Članak 32.

 • Tajnik Kluba:

Tajnika Kluba imenuje skupština kluba na 4 godine. Za tajnika Kluba može biti izabrana osoba koja pored zakonom propisanih uvjeta ima potvrđene organizatorske sposobnosti i dokazane rezultate u sportu.

Članak 33.

Tajnik vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • Priprema ili organizira pripremu normativnih akta ili drugih materijala koji se razmatraju na sjednicama Skupštine, njenim radnim tijelima, sjednicama Upravnog odbora i drugim organima Skupštine,
 • Sprovodi ili prati sprovođenje odluka organa Skupštine,
 • Vodi brigu o zakonitom radu Skupštine,
 • Organizira pripremu sjednica organa Skupštine,
 • Zastupa klub pred trećim licima,
 • Vrši i druge poslove za koje ga u skladu sa svojim nadležnostima ovlaste organi Skupštine.

Članak 34.

Tajnik obvezno prisustvuje sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa gdje je neophodno.

U slučaju objektivne nemogućnosti da prisustvuje sjednicama organa tajenik je dužan osigurati neko drugo ovlašteno stručno lice.

 • Stegovna komisija

Članak 35.

Stagovni sud ima tri člana. Članove Stegovne komisije čine Predsjednik Upravnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i član Skupštine Kluba. Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine i iste osobe mogu biti ponovno birane. Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Kluba zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Kluba.

 

Članak 36.

Zbog povreda prava i obveza član Kluba Stegovna komisija može izreći:

 • Opomenu,
 • Opomenu pre isključenje,
 • Isključenje iz članstva Kluba

Stegovna komisija donosi prijedlog za isključenje Upravnom odboru koji dalje nastavlja postupak.

 

Članak 37.

Protiv odluke Stegovne komisije član Kluba može u roku 30 dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini Kluba. Odluka Skupštine povodom prigovora člana je konačna.

 

 1. Financiranje Kluba

Članak 38.

 

Materijalno-financijsko poslovanje kluba obavlja se u skladu sa pozitivnim propisima i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju Kluba.

Klub slobodno raspolaže svojim financijskim sredstvima.

Izvori sredstava kluba su:

 1. Prihodi od članarine,
 2. Prihod od donatorstva, sponzorstva ili pokroviteljstva fizičkih i pravnih lica,
 3. Prihodi od ugostiteljskih usluga i ostalih djelatnosti poduzeća, odnosno agencije Kluba,
 4. Prihodi od ulaznica,
 5. Prihodi od drugih djelatnosti.

Članak 39.

Obim, namjena i raspodjela financijskih sredstava utvrđuje se financijskim planom prihoda i rashoda za svaku godinu, a na osnovu utvrđenog plana i programa rada.

Članak 40.

Sredstva Kluba su:

 1. Novčana sredstva,
 2. Nepokretna i pokretna imovina (sportski objekti, namještaj, sportska oprema i rekviziti, razna druga oprema i sredstva za zaštitu, sportski suveniri i drugo),
 3. Drugi predmeti od važnosti

 

 1. Osnivanje poduzeća (agencije)

Članak 41.

Klub može osnovati, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, poduzeće (agenciju) koje obavlja privrednu djelatnost radi osiguranja financijskih sredstava za financiranje Kluba i njegovih aktivnosti. Odluku o osnivanju donosi Skupština Kluba, a na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 42.

Odnosi između osnivača (Kluba) i poduzeća uređuju se ugovorom u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

 1. Suradnja sa drugim organizacijama

Članak 43.

Klub ostvaruje suradnju sa drugim organizacijama i zajednicama iz oblasti sporta čiji je udruženi član.

Članak 44.

Klub je udružen u Šahovske  Saveze Županije i Šahovsku Uniju BiH i dio poslova od zajedničkog interesa povjerava ovim asocijacijama.

Članak 45.

Klub može ostvariti međunarodnu suradnju radi zbližavanja i razvijanja sportskih i prijateljskih odnosa kroz kontakte sa šahovskim organizacijama i klubovima u inozemstvu. Ova suradnja ostvaruje se neposredno ili preko Šahovskog saveza BiH.

Članak 46.

Međunarodna suradnja ostvaruje se u skladu sa principima definiranim Ustavom i zakonom.

Članak 47.

Prestanak rada Kluba

Klub prestaje sa radom:

 1. Odlukom Skupštine Kluba,
 2. Ako klub djeluje suprotno Statutu ili ne ispunjava zadatke i ciljeve radi kojih je osnovan,
 3. U slučaju prestanka rada Kluba imovina pripada HKD-u Napredak Zenica.
 4. Prolazne i završne odredbe

Članak 48.

Opći akti kluba moraju se donijeti u roku od 2 mjeseca od dana donošenja ovog Statuta. Pravovremeno donošenje akata iz prethodnog stava izvršit će Upravni odbor Kluba, do njihovog usvajanja na prvoj sjednici Skupštine Kluba.

Članak 49.

Tumačenje odredbi ovog Statuta vrši Upravni odbor Kluba.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 51.

Statut je usvojen na Skupštini kluba održanoj           02.09.2016. godine u Zenici.

Broj:                      09/16                                                                                                   Predsjednik

Zenica,            2.9.2016. godine